Sözlükte "kaside" ne demek?

1. On beş beyitten az olmayan, bütün beyitlerin ikinci dizeleri en baştaki beyitle uyaklı bulunan ve çoğu kez büyükleri övmek için yazılan divan edebiyatı nazım biçimi: baki, nef'i kasideleriyle tanınır kaside

Kaside kelimesinin ingilizcesi

n. eulogy, encomium, ode
Köken: Arapça